Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących osób fizycznych i osób prawnych. Do zakresu działania adwokata Aleksandry Modzelewskiej należy reprezentowanie klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, w szczególności, przed naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych. Reprezentacja procesowa możliwa jest także w sprawach celnych oraz w toku kontroli podatkowej i kontroli skarbowej. Ustanowienie adwokata w charakterze pełnomocnika może nastąpić na każdym etapie postępowania, zarówno w postępowaniu przed organem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym oraz egzekucyjnym.

Udzielamy również konsultacji i porad prawnych w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych np. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, podatku dochodowego i VAT, przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych ustalających zobowiązania podatkowe (np. w podatku od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych), jak również, od decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych (np. w sytuacji kwestionowania przez organ podatkowy prawidłowości obliczeń dokonanych przez podatnika w podatku dochodowym lub VAT), oraz od decyzji określających wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego.

Oferujemy również pomoc prawną na etapie postępowania sądowoadministracyjnego. W zakres pomocy wchodzi przygotowanie skargi od decyzji organu podatkowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nadto, reprezentowanie klientów w tych postępowaniach w charakterze pełnomocnika.